Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δ.Σ. Νεμέας

Παρασκευή, 5 Αυγούστου 2011

Συνεδριάζει την Τετάρτη 10 Αυγούστου στις 2:00 το μεσημέρι το Δ.Σ. Νεμέας για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης: 1. Περί απευθείας αγοράς μοναδικού κατάλληλου οικοπέδου για την κατασκευή πεσσοστοιχιών σε κοινόχρηστο χώρο επί της οδού Παπακ/νου στην πόλη της Νεμέας (περιοχή νέου Δημαρχείου). 2. Συζήτηση και   λήψη   απόφασης  επί  αιτήσεως  Τριανταφυλλόπουλου   Ανδρέα   του Ευαγγέλου με θέμα «Τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Νεμέας στα Ο.Τ. 119120,121 που διασχίζονται από την οδό Χριστοπούλου». 3. Περί επιχορήγησης Αθλητικών Σωματείων Δήμου μας. 4. Περί διάθεσης πίστωσης ποσού 644,30  € πλέον  ΦΠΑ 23%   για την ηλεκτροδότηση  αντλητικού συγκροτήματος στη θέση Κοτσανέικα (Σχετ. έγγραφο ΔΕΗ 2503/1-8-2011).  5. Περί κατάργησης της εγγεγραμμένης στο  Κ.Α. 45-6262.003 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2011 εργασίας με τίτλο «Διαμόρφωση χώρου νέου Νεκροταφείου» προϋπ/σμού δαπάνης 15.000,00 € και τροποποίησης προϋ/σμού & τεχνικού προγράμματος οικον. έτους 2011 για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση χώρου νέου Νεκροταφείου». 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Διοργάνωση Γιορτής Κρασιού «Μεγάλες Μέρες της Νεμέας» έτους 2011.