Το τοπικό συμβούλιο Βραχατίου είχε ζητήσει αυτοψία για τα λύματα από τις 10 Ιουνίου

Παρασκευή, 5 Αυγούστου 2011

Πρακτικό «φωτιά» προς Δήμο και υπηρεσίες

 Από τις 10 Ιουνίου 2011, δηλαδή εδώ και 2 περίπου μήνες, το Τ.Σ. Βραχατίου με ομόφωνη απόφασή του, είχε ζητήσει από την Τεχνική υπηρεσία του Δήμου να διενεργήσει άμεσα επιτόπια αυτοψία, για να διαπιστωθεί εάν έγινε νόμιμα η εκτέλεση έργου διάνοιξης βόθρου από το ξενοδοχείο στην παραλία. Το ερώτημα πλέον είναι, αν όντως έγινε αυτοψία στο σημείο και από ποιες υπηρεσίες και ποιο είναι το αποτέλεσμά της. Αναμένουμε την επίσημη απάντηση του Δήμου και των αρμοδίων υπηρεσιών το συντομότερο δυνατόν. Στο συγκεκριμένο πρακτικό της συνεδρίασης αναφέρονται τα εξής:
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 
Από το Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Βραχατίου αριθ. 7/10 Ιουνίου 2011
Αριθμός Απόφασης : 18/2011
Ενημέρωση και λήψη απόφασης σχετικά με εργασίες ξενοδοχείου σε χώρο δημοσίων κτημάτων, στην παραλία Βραχατίου.
 
Στο Βραχάτι και στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Βραχατίου, σήμερα την 10η του μηνός Ιουνίου έτους 2011 και ώρα 15.00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Βραχατίου προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου πέντε (5) μελών, ήταν παρόντα τα πέντε (5), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1) Ευθύμιος Λιβάνης (Πρόεδρος), 2)Δαληβίγκας Γεώργιος, 3)Παπούλιας Γρηγόριος, 4)Χάτσου Κολοκοντέ Δήμητρα, 5)Βλάχος Γεώργιος. ΑΠΟΝΤΕΣ: κανείς.
Στη συνεδρίαση αυτή παραβρίσκεται η υπάλληλος του δήμου Σαρρή Αργυρώ, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο κ.Πρόεδρος παίρνει το λόγο για το 3° θέμα της ημερήσιας διάταξης και ενημερώνει το σώμα ότι η Διεύθυνση του ξενοδοχείου προέβη πρόσφατα σε εργασίες διάνοιξης βόθρου σε χώρο των Δημοσίων Κτημάτων που βρίσκεται βόρεια της παραλιακής οδού Α. Λαζανά και συγκεκριμένα στην προέκταση της οδού που οδηγεί από την παραλία προς το ξενοδοχείο. Επειδή οι εργασίες αυτές δεν γνωρίζουμε εάν είναι νόμιμες, προτείνω να γίνει σχετική αυτοψία από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου και να ενημερωθεί άμεσο το Συμβούλιο μας, η Κτηματική Υπηρεσία καθώς και η Υγειονομική Υπηρεσία.
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Βραχατίου αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Η Τεχνική Υπηρεσία του δήμου να διενεργήσει άμεσα επιτόπια αυτοψία, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έγινε νόμιμα η εκτέλεση έργου διάνοιξης βόθρου από την Διεύθυνση του ξενοδοχείου στην παραλία Βραχατίου, και συγκεκριμένα βόρεια της οδού Α.Λαζανά στην προέκταση της οδού που οδηγεί από την παραλία προς το ξενοδοχείο. Για το αποτέλεσμα της αυτοψίας να ενημερωθεί άμεσα το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Βραχατίου, η Κτηματική Υπηρεσία και η Υγειονομική Υπηρεσία, Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 18 /2011. Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            
Ε. ΛΙΒΑΝΗΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
1)Γ. ΔΑΛΗΒΙΓΚΑΣ
2)Γ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
3)Δ. ΧΑΤΣΟΥ-ΚΟΛΟΚΟΝΤΕ
4)Γ. ΒΛΑΧΟΣ