ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΩΝ

Τρίτη, 26 Ιουλίου 2011

Σας ενημερώνουμε ότι όσοι επιθυμούν να φοιτήσουν στη σχολή απολυμαντών μπορούν να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά από τις 5/9/11 μέχρι και τις 23/9/11 στην Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών – Λεωφόρο Αλεξάνδρας 196 – Τηλ: 210 6463924.
Δικαιολογητικά:
1) Αίτηση συμμετοχής, με τη σχετική έγκριση της υπηρεσίας τους, στην περίπτωση που υπηρετούν σε Δημόσιο Φορέα.
2) Απολυτήριο Γυμνασίου ή ενδεικτικό Γ’ τάξης Γυμνασίου παλαιού τύπου ή άλλης ισότιμης σχολής.
3) Πιστοποιητικό Υγείας από Κρατικό Νοσοκομείο ή ιδιώτη γιατρό, στο οποίο να βεβαιώνεται, ότι δεν πάσχει ο ενδιαφερόμενος από νόσημα που παρακωλύει την τέχνη του απολυμαντή.
4) Αποδεικτικό ηλικίας (δεκτοί από 18 – 50)
Η φοίτηση είναι εξάμηνη χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις, κατόπιν επιλογής από Επιτροπή που ορίζεται από το Υ.Υ. & Κ.Α. Ο αριθμός των σπουδαστών ορίζεται σε (25) είκοσι πέντε άτομα, και σε εξαιρετικές περιπτώσεις αυξάνει ο αριθμός σε (30) τριάντα με έγκριση του Υπουργού Υγείας & Κ. Α. Μετά τη φοίτηση και την επιτυχή εξέταση από την Επιτροπή του Υπουργείου χορηγείται πιστοποιητικό απολυμαντή. Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από τα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στην παράγραφο 1, δεν γίνονται δεκτές ή θεωρούνται ως μη υποβληθείσες.