Παραιτήθηκε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Βέλου - Βόχας

Σάββατο, 30 Ιουλίου 2011

Τη θέση του κ. Ν. Τσάνου μέχρι το τέλος του έτους παίρνει ο κ. Βασίλειος Τρωγάδης
 
Παραιτήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα από Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Βέλου –Βόχας ο κ. Ν. Τσάνος. Στη θέση του ο Δήμαρχος όρισε ως αντικαταστάτη του, τον κ. Β. Τρωγάδη. Σύμφωνα με την απόφαση του Δημάρχου: «Αντικαθιστά τον μέχρι σήμερα ορισθέντα ως Αντιδήμαρχο κ. Τσάνο Νικόλαο του Αποστόλου και ορίζει Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέλου Βόχας στη θέση του αντικατασταθέντα, για το υπόλοιπο διάστημα της θητείας, δηλαδή από  28-07-2011 μέχρι 31-12-2012, τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Τρωγάδη Βασίλειο του Παναγιώτη και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: Α) Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. B)  Εποπτεία Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι Δημοτικής Ενότητας Βέλου. Γ)Υπεύθυνος Διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Δήμου. Δ)Λειτουργία Λαϊκών αγορών -  Εμποροπανηγύρεις  Ε)Θέματα Πρόνοιας, Παιδείας, Υγείας, Ομάδων πληθυσμού με ιδιαιτερότητες (Αθίγγανοι-μετανάστες κλπ) Δημοτικής Ενότητας Βέλου. Υπογραφή βεβαιώσεων και πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δημοτών, υπογραφή βεβαιώσεων Οικονομικής Υπηρεσίας  (ΤΑΠ ,Τετραγωνικών μέτρων ΔΕΗ) ,υπογραφή αδειών ταφής . θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και ακριβούς φωτοαντιγράφου. Την συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. Τροποποιεί μερικώς, την 1/03-01-2011 Απόφαση και  βάσει του άρθρου 87 παρ. 3  του Ν. 3463/06, μεταβιβάζει τις ακόλουθες αρμοδιότητες :
Στον Αντιδήμαρχο κ. Παλυβό Κωνσταντίνο του Νικολάου, την ευθύνη  Πολιτικής προστασίας  του Δήμου. Στον Αντιδήμαρχο  κ. Μπεκιάρη  Δημήτριο  του Αντωνίου  ανατίθενται τα καθήκοντα αναπλήρωσης Δημάρχου όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, και η υπογραφή χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται. Κατά τα λοιπά ισχύει η 1/2011 Απόφαση Δημάρχου».