Ως Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία μπορούν να λειτουργούν, όσων ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες

Πέμπτη, 12 Μαΐου 2011

Μετά από ερώτηση την οποία είχε καταθέσει ο κ. Άγγελος Μανωλάκης στο  Υπουργείο Εσωτερικών ο Υφυπουργός  κ. Γ. Ντόλιος   αναφέρει ότι :  «…με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας κα μετά από γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου, μπορούν να μεταφέρονται σε Δήμους αρμοδιότητες υφιστάμενων, κατά την δημοσίευση του παρόντος, Λιμενικών Ταμείων. Με όμοια προεδρικά διατάγματα μπορούν να καταργούνται υφιστάμενα Λιμενικά Ταμεία. Συνεπώς, ως Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία λειτουργούν εκείνα τα νομικά πρόσωπα, για τα οποία ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες έκδοσης τόσο του π.δ/τος μεταφοράς αρμοδιοτήτων  όσο και του αντίστοιχου π.δ/τος κατάργησης του Κρατικού Λιμενικού Ταμείου».