Αξιοποίηση χώρου και υποδομών περιφερειακής αγοράς Λεχαίου

Τρίτη, 17 Μαΐου 2011

AΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ Α. ΜΑΝΩΛΑΚΗ

Σε απάντηση ερώτησης του Βουλευτή κ.Α.Μανωλάκη σχετικά με τη μεταβίβαση της κυριότητας του χώρου της περιφερειακής αγοράς στο Λεχαιο Κορινθίας και της βέλτιστης αξιοποίησης του , το Υπουργείο Οικονομικών διαβίβασε συνημμένο  έγγραφο της Αγροτικής Τράπεζας το οποίο ανέφερε ότι το παραπάνω ακίνητο θα μεταβιβαστεί κατά πλήρη κυριότητα στην ΑΤΕ Α.Ε σε μερική εξόφληση των οφειλών της ΣΚΟΠ. Για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης αυτής απαιτείται σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο η έκδοση και μεταγραφή ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ,Οικονομικών και Γεωργίας. Η ΑΤΕ έχει ήδη συντάξει σχέδιο κοινής Υπουργικής απόφασης ,το οποίο είναι έτοιμο να αποστείλει προς υπογραφή στους παραπάνω συναρμόδιους Υπουργούς. Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας θα είναι δυνατή η αξιοποίηση του εν λόγω ακινήτου από την Δ/νση Περιούσιας της ΑΤΕ Α.Ε στην οποία ανήκει η αρμοδιότητα της διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας.