Συνεδριάζει την Πέμπτη το Δ.Σ Βέλου-Βόχας

Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2011


Συνεδριάζει την Πέμπτη 9 Ιουνίου στις 8:00 το απόγευμα το Δ.Σ. Βέλου – Βόχας για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, τα κυριότερα εκ των οποίων είναι τα εξής:
 
Καθορισμός χώρου και χρόνου για διεξαγωγή συνεδρίασης Απολογισμού πεπραγμένων δημοτικής αρχής έτους 2010 για τους πρώην Δήμους Βέλου και Βόχας (αρθ. 217 παργ. 3 του Ν.3463/06 του Δ.Κ.Κ.)
Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή –επέκταση δικτύων άρδευσης Δήμου» (Αριθμ. Μελ. : 157/2010)
Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Υδρευτικά έργα (ενοποίηση βελτίωση δικτύων ύδρευσης Τοπικών Διαμερισμάτων Βραχατίου-Ζευγολατιού)» (Αριθμ.Μελ. : 197/05 Επικαιροποιημένη)
Αλλαγή του κυρίου του έργου, του Φορέα Κατασκευής και της Προϊσταμένης Αρχής από Δήμος Βόχας σε Δήμος Βέλου-Βόχας και αλλαγή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας από ΤΥΔΚ Ν.Κορινθίας σε Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Βέλου-Βόχας στις Μελέτες των συνεχιζόμενων έργων :
Α). «Ανακατασκευή πεζοδρομίων και δικτύων ηλεκτροφωτισμού κατά μήκος της υφιστάμενης Π.Ε.Ο. και Ε.Ο. και διαμόρφωση ραμπών προσβασιμότητας ΑΜΕΑ στα Τ.Δ.Ζευγολατιού –Βραχατίου» προϋπολογισμού 100.000,00 € (αρ.μελ.:183α/2010).»
Β). «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και έργα εφαρμογής και διαμόρφωσης: Στο κέντρο του Ζευγολατιού «προϋπολογισμού 80.000,00 € (αρ. μελ.: 201/2010)»
Σύμφωνα με την 26/2011 (αρ.πρωτ. 12281/14-03-2011) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκεντρωμένης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.