Συνεδριάζει το Δ.Σ. Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων

Τρίτη, 12 Ιουλίου 2011

Συνεδριάζει σήμερα Τετάρτη 13 Ιουλίου στις 7:00 το απόγευμα το Δ.Σ. Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τα κυριότερα εκ των οποίων είναι τα εξής: Περί ορισμού της Περαχώρας ως ιστορικής έδρας του Δήμου. Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Παραχώρηση ή μη στον Δήμο οχημάτων της ΤΕΟ Α.Ε. Λήψη Απόφασης για εκμίσθωση τμήματος αιγιαλού στη Δημοτική Κοινότητα Αγ. Θεοδώρων, έμπροσθεν δημοτικού αλσυλλίου “Λιάντρο”, για τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής.  Λήψη Απόφασης για μίσθωση ιδιωτικών γεωτρήσεων προς κάλυψη υδρευτικών αναγκών Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Θεοδώρων. Καθορισμός αμοιβής ορκωτού λογιστή για την εκκαθάριση της Δημοτικής Επιχείρησης Κατασκευής Έργων Λουτρακίου - Περαχώρας (Δ.Ε.Κ.Ε.Λ.Π.) Καθορισμός αμοιβής, κατά παρέκκλιση, πληρεξουσίων δικηγόρων Δήμου, δυνάμει των υπ’ αριθ. 20/2011 & 94/2011 Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 292/2010 Α.Δ.Σ. Λουτρακίου - Περαχώρας, περί οριστικής εκκαθάρισης οφειλών της ιδιοκτησίας (154) της 8/97 Πράξης Αναλογισμού. Μερική αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους. Τροποποίηση τίτλου εγγραφής πίστωσης αναφορικά με την εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης Ι.Ν. Αγ. Αθανασίου Πισίων. Τροποποίηση Τεχνικού Π.Ε.Ε. Γνωμοδότηση επί του χαρακτηρισμού οδού στη θέση “Κλεφτοράχη” Δήμου μας ως προϋφισταμένης του έτους 1923. Συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής για την εκδίκαση ενστάσεων καταναλωτών κατά λογαριασμών ύδρευσης στη Δημοτική Κοινότητα Αγ. Θεοδώρων. Συγκρότηση επιτροπής διαχείρισης ακτής Λουτρακίου.