ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2012

ΒΑΣΙΛΗΣ Κ. ΜΕΛΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Κ. ΜΕΛΛΟΣ   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Στο προηγούμενο άρθρο μας, αναφέραμε το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνει η ελληνική επιχείρηση ώστε να λάβει τις ορθότερες επιχειρηματικές αποφάσεις σε αυτό το ασταθές οικονομικό-πολιτικό περιβάλλον. Δηλαδή πριν προχωρήσει στα επόμενα βήματα ,ο επιχειρηματίας θα πρέπει να γνωρίζει εάν:
Ø  η επιχείρησή του είναι εφικτό να παραμείνει βιώσιμη στους επόμενους 12 μήνες και με ποιο τρόπο.Oακριβής χρηματοοικονομικός προγραμματισμός και το καλά τεκμηριωμένο επιχειρηματικό σχέδιο που καθιστούν την επιχείρηση ανθεκτική σε αυτό το ασταθές περιβάλλον, θα πρέπει να ακολουθηθούν από την επιχείρησημε μηνιαία παρακολούθηση και ευελιξία προσαρμογής εάν απαιτηθεί.
Ø  η επιχείρηση του δεν είναι βιώσιμη στους επόμενους 12 μήνες . Στην περίπτωση αυτή θα εξεταστούν στην σχετική οικονομική μελέτη όλες οι εναλλακτικές επιλογές (π.χ. ενέργειες  εύρεσης επενδυτή, συνέργια με άλλες επιχειρήσεις , πώληση-απόσχισηυγειούς τμήματος της επιχείρησης κ.λ.π.) οι οποίες θα ακολουθηθούν κατά προτεραιότητα με βάση την ιδιαιτερότητα της κάθε επιχείρησης.

ΒΗΜΑ 2ο : ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΙΩΝ
Η αστάθεια του πολιτικό-οικονομικού περιβάλλοντος,  επιβάλλει περισσότερο από ποτέ έναν σχεδιασμό συνεργιών των ελληνικών επιχειρήσεων. Οι λόγοι της επιτακτικής αυτής ανάγκης είναι οι εξής:
1.    Το παρόν ασταθές πολιτικό – οικονομικό περιβάλλον και η έλλειψη ρευστότητας στην αγορά που αναμένεται να ενταθούν περαιτέρω το 2013, ευνοεί την συγκέντρωση της αγοράς σε λίγους παίκτες και το κλείσιμο πολλών μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Δηλαδή σε αυτές τις συνθήκες οι μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις και ορισμένες μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις έχουν σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα οι πολυεθνικές επιχειρήσεις διαθέτουν τα παρακάτω σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα:
·        μεγάλες «δεξαμενές ρευστών διαθεσίμων» , που τις καθιστά πολύ ανθεκτικές στην κρίση ρευστότητας , ενώ μπορούν να δανειστούν με σχετική ευκολία στις διεθνείς χρηματαγορές,
·        λόγω του μεγάλου μεγέθους τους , εκμεταλλευόμενες τις οικονομίες κλίμακας, μπορούν  να πετύχουν μεγάλα περιθώρια κέρδους και να εφαρμόσουν επιθετική πολιτική τιμών κερδίζοντας έτσι μερίδιο αγοράς από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
·        Εφαρμόζουν μακροχρόνιες στρατηγικές μάρκετινγκμε σκοπό την απόκτηση συνεχώς αυξανόμενου μεριδίου κι ελέγχου της αγοράς.
·        Έχουν ευνοϊκότερη φορολογία εισοδήματος από τις ελληνικές επιχειρήσεις.

2.      Τα οφέλη μία σωστά μελετημένης συνέργιας μεταξύ μικρομεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων είναι σημαντικά αφού:
Ø  Δημιουργoύνται προϋποθέσεις σταθεροποίησης κι αύξησης των πωλήσεων μέσω αποτελεσματικότερης διαχείρισης μεγαλύτερου μεριδίου αγοράς (πελατολόγιο). Συγκεκριμένα η άθροιση-σύνθεση των πελατολογίων θα καταστήσει ανθεκτικότερες τις συμμετέχουσες στην συνέργια επιχειρήσεις και θα δημιουργήσει προϋποθέσεις ανάπτυξης των πωλήσεών τους στο μέλλον.
Ø  Δίνεται η δυνατότητα ,μέσω εκμετάλλευσης οικονομιών κλίμακας, της πραγματοποίησης αγορών κι εξόδων με μειωμένο κόστος, καλύτερου καταμερισμού εργασιών και καλύτερης αξιοποίησης του παγίου εξοπλισμού.
Ø  Ενισχύεται η ρευστότητα μέσω της αύξησης των πωλήσεων και μείωσης των εξόδων που αναφέρονται ανωτέρω.
Ø  Δημιουργούνται προϋποθέσεις για την λήψη ορθολογικότερων αποφάσεων μέσω μετάδοσης γνώσης κι εμπειρίας μεταξύ των συμμετεχόντων στην συνεργία.
Ø  Δίνεται ευκαιρία χαμηλότερης φορολογικής επιβάρυνσης μέσω επιλογής του κατάλληλου σχήματος συνεργασίας.
3.      Η ενδυνάμωση των πολυεθνικών εταιρειών μέσω απόκτησης μεγαλύτερου μεριδίου της εγχώριας αγοράς εξαιτίας των αδυνατούντων να επιβιώσουν σε αυτές τις δυσμενείς συνθήκες ελληνικών επιχειρήσεων , θα πρέπει να αποτραπεί πρωτίστως για ανθρωπιστικούς-κοινωνικούς λόγους. Αυτό προκύπτει εκ του γεγονότος ότι ο σωρευμένος πλούτος – κέρδη των πολυεθνικών που δημιουργείται από την δραστηριότητά τους στην Ελλάδα , μεταφέρεται  κι ελέγχεται πλήρως από την κεντρική τους διοίκηση στο εξωτερικό και έτσι όχι μόνο δεν δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα αλλά και μακροχρόνια μειώνονται με τελικό αποτέλεσμα να εντείνεται το πρόβλημα της ανεργίας και της πτώχευσης πολλών συμπολιτών μας.Επιπρόσθετα μία ισχυρότερη θέση των πολυεθνικών θα σήμαινε και μεγαλύτερο έλεγχο των βασικών πλουτοπαραγωγικών πηγών και συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας μας. Κατά συνέπεια το μήνυμα ότι η υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αποτελεί κοινωνική ανάγκη,θα πρέπει να προωθηθεί με τον αποτελεσματικότερο τρόπο ώστε να γίνει συνείδηση σε όλο και μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας μας (π.χ. καταναλωτές , διάφοροι συλλογικοί φορείς κλπ). Η οργάνωση μίας τέτοιας επικοινωνίας σχεδιάζεται και υλοποιείται αποτελεσματικότερα όταν υπάρχει συνέργια μικρομεσαίων επιχειρήσεων παρά όταν ενεργούν αυτόνομα οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες.

Η ορθότητα της επιχειρηματικής απόφασης για επιλογή συγκεκριμένης μορφής συνεργίας, αποτελεί αποτέλεσμα ενός ορθά τεκμηριωμένου επιχειρηματικού σχεδίου.

Η επιχείρησή μας είναι σε θέση να υποστηρίξει την επιλογή της ορθότερης επιχειρηματικής απόφασης , καταρτίζοντας το απαιτούμενο επιχειρηματικό σχέδιο αφού εξετάσει τις ιδιαίτερες συνθήκες της αγοράς και του κλάδου που δραστηριοποιείται η επιχείρησή σας.


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ   
FINANCIAL&TAXCONSULTANTS


Αρχιμήδους 4, Π. Φάληρο_ T.K. 175 63 , Τηλ.-Fax: 210-9858235 , Kιν.: 6972254044 , 6977708875