Πρόστιμο 22.000 ευρώ στο Δήμο Κορινθίων για τα σκουπίδια στην Τενέα

Τρίτη, 10 Ιουλίου 2012


Πρόστιμο 22.000 ευρώ συνολικά επέβαλε η Περιφέρεια Πελοποννήσου στο Δήμο Κορινθίων για τη μεταφορά και την ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών αποβλήτων στη θέση Σουσάνα της Δημοτικής Ενότητας Τενέας. Ο Περιφερειάρχης Π. Τατούλης επέβαλε το σχετικό πρόστιμο σε δύο δόσεις των 11.000, η μία για τη μεταφορά και η δεύτερη για τη διάθεση των αποβλήτων, έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις, τους νόμους, τα σχετικά Προεδρικά Διατάγματα, τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ), την έκθεση αυτοψίας του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος της Π.Ε. Κορινθίας και την εισήγηση του κλιμακίου για την επιβολή προστίμου. Να σημειωθεί ότι η σχετική απόφαση, εκτός του Δήμου Κορινθίων και της ΔΕΥΑΚ, κοινοποιείται αρμοδίως και προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Κορίνθου μαζί με το φάκελο της υπόθεσης. Στην απόφαση σημειώνεται ότι η συνέπεια των παραπάνω ενεργειών από την πλευρά του Δήμου, είχε ως συνέπεια την πρόκληση σοβαρής ρύπανσης και μόλυνσης του περιβάλλοντος καθώς και κινδύνου για τη δημόσια Υγεία. Ο Δήμος έχει δικαίωμα να ασκήσει προσφυγή εντός 45 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης…

Η απόφαση του Περιφερειάρχη…

Στη σχετική απόφαση εκτός των άλλων αναφέρονται τα εξής: «Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ……. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ… Την επιβολή προστίμου ύψους είκοσι δύο χιλιάδων ευρώ (22.000,00€), ως διοικητική κύρωση, βάσει του άρθρου 30 του Ν.1650/86, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 4 του Ν.3010/2002, στον Δήμο Κορινθίων (ΑΦΜ: 997860951, Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ), για τον χώρο ανεξέλεγκτης διάθεσης στερεών αποβλήτων που βρίσκεται στην περιοχή Σουσάνα του Ν. Κορινθίας λόγω: Α) μεταφοράς στερεών αποβλήτων χωρίς άδεια Β) ανεξέλεγκτης διάθεσης στερεών αποβλήτων Το επιβαλλόμενο πρόστιμο επιμερίζεται ως ακολούθως: ■ Για την μεταφορά στερεών αποβλήτων το πρόστιμο είναι:
Έντεκα χιλιάδες ευρώ (11.000,00 €) 11 Για την ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών αποβλήτων το πρόστιμο είναι: Έντεκα χιλιάδες ευρώ (11.000,00 €)
Συνέπεια των ανωτέρω είναι η πρόκληση σοβαρής ρύπανσης και μόλυνσης του περιβάλλοντος και κινδύνου για τη Δημόσια Υγεία. Από το ποσό αυτό ποσοστό 60% θα εισπραχθεί υπέρ ΕΤΕΡΠΣ (Πράσινο Ταμείο) (κωδ.3517) και 40% υπέρ του Δημοσίου στον Κωδικό Αριθμό Εισόδου (ΚΑΕ 3739) "Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες από δικαστήρια και δημόσιες αρχές". Ο φάκελος της υπόθεσης να διαβιβασθεί στη δικαιοσύνη, στα πλαίσια των άρθρων 28 και 29 του Ν.1650/86 για την ενδεχόμενη επιβολή κυρώσεων. Κατά της απόφασης αυτής ο Δήμος Κορινθίων έχει το δικαίωμα να ασκήσει προσφυγή στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας (άρθρο 98, §12 του Ν.1892/90). Σε περίπτωση που το πρόστιμο εξοφληθεί με βάση την ειδοποίηση αυτή και κατόπιν σχετικής δήλωσης στην αρμόδια Δ.Ο.Τ. (οίκοθεν είσπραξη), ο Δήμος Κορινθίων υποχρεούται να μας αποστείλει αντίγραφα των διπλότυπων είσπραξης προκειμένου να μας γνωστοποιήσει την εξόφλησή τους».