Έκπτωτη η Ιόνιος Α.Ε. από το έργο του Φράγματος του Ασωπού!

Δευτέρα, 22 Απριλίου 2013Η Διεύθυνση Τεχνικών έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου με έγγραφό της το οποίο κοινοποίησε στην ΄Ιόνιο Α.Ε.΄ και στον υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αποφάσισε, για τους λόγους που αναφέρει παρακάτω, να κηρύξει έκπτωτη την εταιρεία ΄Ιόνιος Α.Ε.΄ από την κατασκευή του έργου του φράγματος του Ασωπού. Συγκεκριμένα στο έγγραφο αναφέρονται τα εξής: «ΘΕΜΑ: Έκπτωση του Αναδόχου «ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.» από το έργο: «Κατασκευή Φράγματος Ασωπού Ν. Κορινθίας» προϋπολογισμού 54.600.000,00€. Έχοντας υπόψη: 1. Την από 14-07-2010 Σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της εταιρείας «ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.» με την οποία αναλάβατε την εκτέλεση των εργασιών του έργου του θέματος, 2. Το Ν. 3669/2008 (ΥΕΚ 116Α’) «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων έργων» και ειδικότερα το άρθρο 61, 3. Την με αρ. πρωτ. 395/25-01-2013 Ειδική Πρόσκληση του προϊσταμένου του τμήματος Δομών Περιβάλλοντος που επιδόθηκε στον ανάδοχο στις 28-02-2013, 4. Το από 27/02/2013 (αρ. πρ. 971) έγγραφο, της αναδόχου εταιρείας «ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.», με το οποίο μας γνωρίζει την αδυναμία της να συμμορφωθεί στην με αρ. πρωτ. 395/25-01-2013 Ειδική Πρόσκληση μας, λόγω καιρικών συνθηκών. και επειδή 1. Η ανάδοχος εταιρεία δεν συμμορφώθηκε προς όσα διατάσσονται στην ανωτέρω Ειδική Πρόσκληση, δεν προσήλθε στο τιθέμενο χρονικό διάστημα των 30 ημερών να εκτελέσει τις εργασίες που ορίζονται, και ειδικότερα: i. την κατασκευή τμήματος μήκους 50,00μ. του τεχνικού έργου ανοιχτής εκσκαφής, εισόδου στη σήραγγα εκτροπής (CUT ‘N COVER) ii. την κατασκευή του πύργου υδροληψίας μέχρι το υψόμετρο +154,20μ
iii. την πλήρη δραστηριοποίηση του εργοταξίου 2. Τα ως άνω γεγονότα συνιστούν παραλείψεις εκπλήρωσης, από μέρους της αναδόχου εταιρείας «ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.», των συμβατικών της υποχρεώσεων, που καθιστούν προφανώς αδύνατη την εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου. Και παρά το από 27-02-2013 (αρ. πρ. 971) έγγραφο του αναδόχου, στο οποίο αναφέρει τις έντονες βροχοπτώσεις και γενικά την κακοκαιρία στο χρόνο που είχε ταχθεί με την Ειδική μας πρόσκληση και ζητά την εκκίνηση της προθεσμίας του ενός μηνός να ισχύσει από 15 Μαρτίου, για την μη κήρυξή του ως εκπτώτου, υποχρεούμενοι από την παράγραφο 6 του άρθρου 61 του Ν. 3669/2008.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:  Κηρύσσουμε την ανάδοχο εταιρεία «ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.» έκπτωτη από το έργο «Κατασκευή φράγματος Ασωπού Ν. Κορινθίας».
Ε.Δ./Φ.Α.».